StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

Ordliste

Affirmation
Betyder, at man bekræfter sin egen dygtighed, fremdrift, ihærdighed og vilje til at gøre sig gældende. (Se Mentaltræning).

Assertionstræning
Selvtillidstræning. Systematisk adfærdstræning, der går ud på at gøre sin mening gældende, holde på sit, forsvare sin stilling, når man har noget at bidrage med i en gruppe. Det er en træning i at opføre sig mere assertivt, dvs. selvsikkert og selvtillidsfuldt.

Automatisk tænkning
Tankeprocesser, som finder sted uden bevidst opmærksomhed og kontrol, som ikke kræver mental anstrengelse, og som kan foregå parallelt med andre processer. Modsat kontrolleret tænkning.

Brainstorming
Ideudklækning, der går ud på, at man uden hæmninger kommer med så mange nye ideer som muligt til løsning af et problem.

Coping
Problemhåndtering ved belastning. At håndtere et problem eller en vanskelighed. Det kan gøres konstruktivt, passivt eller ligefrem destruktivt. Se også Problemfokuseret coping og Emotionsfokuseret coping.

Emotion
Følelse, sindsbevægelse, affekt og følelsesliv. Kan i forskelligt omfang være sammensat af op til fire forskellige komponenter:
 • Den rent følelsesmæssige komponent fx frygt eller glæde.
 • Den kognitive komponent dvs. viden om, hvad der udløser følelsen, og hvad det er for en følelse.
 • Den motivationelle eller adfærdsmæssige komponent fx flugt eller angreb.
 • Endelig den fysiologiske komponent dvs. forandringer i kroppen.
   

Emotionsfokuseret coping
Håndtering af stress følelser ved at afspænde og aflede sig selv fx ved at tage en pause, tale med nogen, høre musik eller motionere.

Empati
Indlevelse i et andet menneskes oplevelsesverden. Det indeholder både et kognitivt og emotionelt aspekt. Man sætter sig i den anden persons sted og føler med den anden.

Eros
Græsk gud, oprindelig urkraften, der skaber alt. Han er en af de mægtigste guder, født før Jorden og opstået af kaos. Eros betyder længsel eller kærlighed, og senere var Eros kærlighedens gud. Sigmund Freud brugte eros som betegnelse for livsdrifterne, der består af selvopholdelsesdriften og driften mod forplantning. I StressOgEros er eros brugt som betegnelse for livsenergi og alle positive følelser.

Eros faktor
Er i StressOgEros betegnelse for positive faktorer, omgivelser og situationer. Det drejer sig om noget, man ønsker, noget man har lyst til, noget betydningsfuldt, vigtigt og meningsfuldt. (Modsætning til ulyst fremkaldende stress faktorer, stressorer).

Eros tilstande
Er tilstande med svagere eller stærkere positive følelser - henholdsvis LogosEros tilstande og Eros tilstande.

Flow
Stærk opslugthed. Anvendes om en speciel type energi med højt bevidsthedsniveau, koncentration, oplevelse af målbevidsthed, og som karakteristisk efterfølges af en lykkefølelse, eufori.

Fobi
Stærk angst for bestemte situationer. Den er uforholdsmæssig stor i forhold til den reelle fare. Den er irrationel og fører til et ønske om at undgå bestemte situationer. Karakteristiske fobier drejer sig fx om åbne pladser, højder og forsamlinger af mennesker. Det menes, at vi har arvet fobier fra vores tidlige forfædre, men som så nu kan udløses forskelligt hos os.

Fornuft
Rationalitet. Mulighed for erkendelse, objektivitet, saglighed. I flere sammenhæng stilles fornuft i modsætning til følelser. I daglig tale er fornuft ofte synonymt med forstand.

Forsvarsmekanisme
Copingmetode til at afværge følelser, der er en trussel mod Jegets kontrol. Typiske forsvarsmekanismer er fortrængning, rationalisering (bortforklaring), intellektualisering (følelsesmæssig distance) og projektion (det er de andre, der har de dårlige egenskaber, som vi selv ikke vil kendes ved, at vi har).

Frustrationsreaktion
Opgivenhedsreaktion, kapitulation, "defeat reaction", type D adfærd. Udløses, når en situation opleves som overvældende og håbløs og ledsages af følelser som opgivenhed, magtesløshed, fortvivlelse og sorg.

Fysiske eros faktorer
Fysiske faktorer, der stimulerer kroppens antistress system. Det kan være positive sanseindtryk (som fx kærlig berøring og harmonisk musik), stilhed og afslapning, samt hvile og søvn.

Fysiske stressorer
Fysiske faktorer, der kan udløse eller forstærke en stress tilstand. De kan inddeles i:
 • Indre stressorer fx for lidt hvile og søvn, fysiske symptomer og sygdom.
 • Ydre til indre stressorer fx rygning, usund kost, for meget koffein og alkohol.
 • Ydre stressorer fx stærk varme, kulde og støj.
   

Hardiness
Et udvidet begreb om indre kontrol. Betyder en psykisk veloplagt styrke og sejhed, der er en blanding af indre kontrol, et målrettet engagement og en søgen efter udfordringer.

Holisme
Helhedssyn, der udtrykker, at egenskaberne hos dele, der indgår i en helhed, ikke kan forklare helhedens egenskaber. Det drejer sig om at se på meningsfulde helheder og ikke stirre sig blind på detaljerne.

Intuition
Umiddelbar opfattelse af noget, uden at man kan forstå eller redegøre for, hvordan man er kommet frem til sin opfattelse. Det kan fx dreje sig om en helhedsopfattelse af den tilstand, en person er i (fx en skjult vrede) ved samtidig vurdering af hans mimik, handlinger og tonefald (selv om han måske benægter, at han er vred). Det kan også dreje sig om at gøre noget, som man i begyndelsen ikke har tænkt sig at gøre, men som man føler, at man må, selv om man har svært ved at forklare hvorfor. Intuition er en faktor i kreativitet. I mystik er intuition en anskuelse af tilværelsen, hvor grænsen mellem subjekt og objekt er ophævet.

Irrationalitet
Tilsyneladende irrationel adfærd, som dog på et ubevidst plan kan være meningsfyldt.

Kognition
(Af latin: cognitus, viden). Tænkning eller informationsbearbejdning af bevidst eller ubevidst art. Det drejer sig om opfattelse, erfaring, viden, indsigt og problemløsning. Disse processer formidles i sproget eller i mentale forestillinger. Kognition opstilles sædvanligvis i modsætning til emotion, men det drejer sig om samtidige interaktive processer, der påvirker hinanden. Emotioner kan indgå i processen med forskellig styrke.

Kognitiv emotionsteori
Teorier om hvordan følelser styres af eller indlejres i opfattelser, tanker og andre kognitive mønstre.

Kognitivt program
Kan enten være et individuelt eller et socialt program.
 • Det individuelle består af affirmationer (bekræftelser) med positive tanker, der forstærker ens tillid til, at man kan klare, det man vil, inkl. at løse de problemer man har og forblive så rolig og afslappet som muligt.
 • Det sociale program er et indlæringsprogram vedr. kognitive kompetencer som fx at lære at tænke sig om og at begå sig socialt og fagligt.
   

Kontrol-lokus
Opfattelse af, hvor kontrollen over negative og positive hændelser befinder sig - er lokaliseret. Et indre lokus vil sige, at kontrollen er i individet, og et ydre kontrol-lokus, at det er uden for individet.

Kroppens antistress system
Afslapningsreaktion, "the relaxation reaction". Det drejer sig om komplicerede processer i hormon- og nervesystemet. Disse modvirker stress og øger tolerancen ved belastning. Det er en tilstand med fred og ro, og energi anvendes til opbyggende processer (i modsætning til forbrænding i stress tilstanden).

Libido
Kaldes også livsenergi eller livsdrift. Det er en generel energikilde, der har forplantning som mål, men som også giver sig alle de udtryk, som er karakteristiske for de positive aspekter i vores psyke og kultur. (I lægevidenskab betyder libido: seksualdriftens styrke).

Logos
Betyder: ord, begreb, fornuft, viden og visdom (græsk). I StressLogosEros modellen defineres logos som modsætning til stærk emotionel, irrationel tænkning, men der er ingen skarp afgrænsning. Logos er en tænkning, der forsøger at være realistisk og objektiv. I LogosStress tilstanden drejer det sig overvejende om problemløsning, i LogosEros tilstanden overvejende om kreativitet.
I LogosStress tilstanden er logos præget af en kritisk tænkning, der rummer nysgerrighed efter viden, tolerance over for forskellige synspunkter, systematisk analyse og ræsonneren sig frem med det formål at finde en praktisk brugbar problemløsning.
I LogosEros tilstanden er logos en kreativ tænkning med god fantasi og forestillingsevne. Den kan også kaldes divergent (gående i forskellige retninger) i modsætning til konvergent.

Den schweiziske psykiater Carl Jung brugte Logos begrebet som et princip for viden og kundskab, et princip der traditionelt blev identificeret som et maskulint træk. Logos omfatter viden, indsigt, klarsynethed, analyse og systematisering. Han satte Eros begrebet op som modsætning hertil, et princip for forening, sammenhold og tilknytning til andre med varme, positive interaktive følelser og spontanitet. Eros blev traditionelt identificeret som et feminint princip.

Mentaltræning
Øvelse i at kontrollere psykiske funktioner. Træningen drejer sig om at hensætte sig selv i en tilstand, som både er koncentration og afspænding. Bruges til at forberede sig på opgaver, der kræver ekstra stor styrke og præstation.

Negativ stress
Distress (fortivlelse, lidelse). En tilstand med stærke negative følelser = stærke stress følelser. Tilsvarende er kognitionen og kropstilstanden ligeledes væsentligt negativ og ulystbetonet.

Optimisme
Forestillinger og forventninger om positive hændelser. Er relateret til psykisk og fysisk velbefindende. Optimister har en tankestil, der bl.a. indebærer, at man ikke nødvendigvis giver sig selv skylden for belastende hændelser og ikke tror, at årsagen - hvad den end er - er noget vedvarende, der vil give flere negative oplevelser i fremtiden.
Tillært optimisme kan udvikles ved hjælp af kognitive strategier fx bevidsthed om og bearbejdning af automatisk negativ tænkning.

Perfektionisme
Et personlighedsmønster med høje standarder og målsætninger for ens adfærd - og evt. andres. Findes i normale, veltilpassede former ledsaget af positive følelser, men også i negative former med overdrevne krav, bl.a. for at undgå nederlagsfølelse. Sidstnævnte nedsætter ens stresstærskel og kan medvirke til udvikling af depression.

Personlighedstræk
Er dispositioner til at reagere på en konstant, ensartet måde over tid og sted. Det er en stabil handletendens. Træk adskilles (uskarpt) fra tilstande, som er mere kortvarige og situationsafhængige. De fire tilstande i StressLogosEros modellen kan, hvis de er længerevarende, have karakter af personlighedstræk. Det kan fx dreje sig om, at man generelt reagerer med ængstelighed, fjendtlighed eller med omsorg. Emotionelle træk kaldes også temperamentstræk.

Personlig udvikling
Udvikling af personlige egenskaber som holdninger, værdier, livssyn og måden at tænke og handle på.

Positiv psykologi
Psykologer har i mange år i vid udstrækning overvejende beskæftiget sig med psykiske problemer og negative følelser. I de senere år er der psykologer, der har forsket i positive personlighedstræk, tanker og følelser med henblik på at udvikle programmer til individuel trivsel og positive sociale systemer. Det drejer sig om forskning ang. optimisme, glæde, karakterstyrke og synergi (samvirke).

Litteratur på engelsk:
Alan Carr: Positive Psychology. The Science of happiness and human strengths, Brunner-Routledge, Hove and New York, 2004.

Positiv stress
Eustress ( eu (græsk): godt, let). Et lettere eller moderat stressniveau med et samspil med omgivelserne, hvor påvirkningerne opfattes som muligheder og udfordringer, som vi føler, at vi kan klare.

Positiv stressor
En påvirkning, der opfattes som en udfordring, der er motiverende og giver styrke.

Problemfokuseret coping
En håndtering, der fokuserer på stressoren. Man forsøger at løse, fjerne eller reducere problemet. (Modsat emotionsfokuseret coping).

Psyke
Oprindelig betydning: sjæl, men i psykologien er det den side af personligheden, som er bærer af tanker, følelser, sansereaktioner, motiver, drifter og behov - også de der ikke for øjeblikket er bevidste.

Selvstændighed
Den egenskab at kunne træffe valg uafhængig af omgivelserne. Indebærer autonomi dvs. selvbestemmelse og det at være sin egen autoritet. Men samtidig lever vi i et samfund, hvor alle er afhængige af alle. Det er en fortløbende proces for individet, gruppen og samfundet at finde en hensigtsmæssig balance mellem selvstændighed og afhængighed. Psykologisk set betyder autonomi: evnen og modet til at stå ved sine egne oplevelser, tanker, meninger og følelser uden på forhånd at diskvalficere andres.

Selvtillid
Tillid til egne evner og til egen social gennemslagskraft. Desuden tillid til at kunne håndtere vanskelige situationer. Selvtillid kan optrænes. Se Assertionstræning.

Selvværd
At have en værdi i sig selv. At tillægge sig selv værdi, uden at det slår over i egenrådighed eller selvretfærdighed. Man kan også tale om positiv og negativ selvværd, der refererer til de forestillinger, man gør sig om sine evner, sit udseende, sine færdigheder og kvaliteter.

Social angst
Angst for sociale interaktioner med andre, som fx aftale møde med personer af modsat køn og vanskelighed ved at hævde sig over for andre. Ængstelser af denne art er helt almindelige. Hvis angsten er stærk tales om socialfobi.

Socialfobi
Angst for at blive kritisk iagttaget af andre, og som medfører, at man undgår forskellige sociale situationer. Angsten går på at blive bedømt som svag eller dum. Fysiske stress symptomer er almindelige ved socialfobi.

Stress
Stress betyder både de stresstilstande, vi kan være i, og de stressfaktorer, der udløser stress i os. Stress udløses i og ligger i det samspil, vi har med vores omgivelser. Stresstilstande er tilstande med negative emotioner af en vis styrke. De typiske stressfølelser er angst (flugt), aggressive følelser (angreb) og opgivenhed/frustration (kapitulation). Emotionerne manifesterer sig både ved, at vi oplever belastningen, men også som fysiske (fysiologiske) reaktioner i kroppen, der kommer i en alarmtilstand. Stressfaktorer kan både være psykiske fx konflikter eller fysiske. (Se Fysiske stressorer).

Geneva Studies in Emotion and Communication claims that stress is best analyzed as an emotion that is too intense and lasts too long. In consequence, it is claimed that there is no pure stress but different stress-emotions.

Scherer, K. R. (1990). Stress et Coping: Nouvelles approches. Cahiers Psychiatriques, Genevois, 9, 155-162.

Jf. også Richard S. Lazarus: Stress og følelser, en ny syntese, Akademisk Forlag, 2006.

Stressmanagement
Tiltag, der drejer sig om at komme til rette med stress, både vedr. ens stressorer og ens ressourcer og reaktioner. Det kan dreje sig både om individuelle, gruppemæssige og organisatoriske, arbejdsmæssige forhold.

Systematisering
Driften og handlekraften imod og evnen til at analysere, udforske og konstruere systemer. Systematikere er gode til at dechifrere, hvordan tingene virker, samt til at finde de underliggende regler i systemet. Systemer kan findes i alt, hvad man tænker, undersøger, planlægger og laver.

"Tend and befriend" reaktion
Venlig omsorgsreaktion. Bruges i forbindelse med en konfliktinteraktion som modsætning til "fight or flight" reaktionen. Man vælger at forsøge at bryde sig om den anden og skabe et følelsesmæssigt bånd (altså som modsætning til at "kæmpe eller flygte").

Type A adfærd
Livsstil og måde at reagere på i arbejds- og privatlivet, som især er præget af aggressivitet og fjendtlighed. Desuden af utålmodighed og præstationskrav. (Type D adfærd: se Frustrationsreaktion = "defeat reaction", kapitulation).

Udbrændthed
Er en langvarig udtalt frustrationsreaktion, der har udviklet sig til en udmatningsdepression.

 

Ordsprog og talemåder