StressOgEros:

Forside · StressLogosEros modellen · Brug af modellen

Kognition · Emotion · Kropstilstand · Interaktion med omgivelserne

Stress tilstand · LogosStress tilstand · LogosEros tilstand · Eros tilstand

Kønsforskelle · Ordliste · Ordsprog og talemåder

Om StressOgEros · Links & litteratur · Debat · Sitemap

 
 

LogosEros tilstand

De 2 stress tilstande handler grundlæggende om individets overlevelse. LogosEros og Eros tilstanden har naturen afset til artens/slægtens/genernes bevarelse og beskyttelse: forplantning og yngelpleje/omsorg og med den kulturelle overbygning gruppens og samfundets sammenhold. Kroppens antistress system er et aktivt system i de 2 eros tilstande.

LogosEros tilstanden er en tilstand med logos tænkning, positive følelser og en afslappet krop. Dine følelser kan være så svage, at du ikke mærker dem, hvis du ikke mærker efter, men de kan også være stærke, men ikke så stærke som i din eros tilstand. Det er en tilstand, hvor du trives. WHO's trivselsskema.

Det er kun dig, der kender lige præcis din blå grønne tilstand, hvor snart det ene og snart noget andet kan træde frem. Når du tænker på din barndom, vil der træde situationer frem med optagethed af leg, hvor du virkelig trivedes og var opslugt i nuet.
Sådan er denne tilstand typisk, men det er en tilstand, der er meget rummelig og mangfoldig.

Her er nogle generelle træk. Det er en tilstand med livskvalitet.
Det du laver, gør du af interesse, og fordi det er meningsfuldt for dig. Du er nysgerrig og har lyst til at udvide dine grænser. Du har nogle mål med det, du gør, og synes det er spændende at arbejde hen imod dem. Du er aktiv og opsøger det, du har behov for, og du har også lyst og overskud til at hjælpe andre med at have det godt.
Du har en positiv interaktion med omgivelserne. Din kontakt med andre er karakteriseret ved empati, venskab og kærlighed.
Empati er en indlevelse i et andet menneskes oplevelsesverden. Det indeholder både et kognitivt og et emotionelt aspekt. Man sætter sig ind i den anden persons sted og føler med den anden. Empati kan trænes op og bruges i alle sociale sammenhæng fx inden for omsorg, læge-patient forhold og i ledelsessammenhæng.
En altruisme er en uselvisk omtanke for andre evt. med tilsidesættelse af ens egne interesser.
I LogosEros tilstanden vælger man i en konfliktsituation ikke ”fight or flight” reaktionen, men en ”tend-and-befriend” reaktion dvs. noget i retning af, at man vælger at forsøge at ”bryde sig om den anden og skabe et følelsesmæssigt bånd”.

LogosEros tilstanden er præget af attraktion, dvs. en dragning mod noget man synes om, og et reaktionsmønster der består i, at man synes om hinanden og føler sig tiltrukket af hinanden. Den stærkeste attraktion findes jo mellem de to køn og i forældre-børn relationen.

Stress faktorer/stressorer er ulyst fremkaldende, mens positive situationer og omgivelser, her kaldet eros faktorer, er lystbetonede. Det drejer sig om noget man ønsker, noget man har lyst til, noget vigtigt, betydningsfuldt og meningsfuldt.
Hvis du er ung, kan du for at blive mere bevidst om, hvad du vil have ud af dit liv, spørge dig selv, hvad og hvordan er mine eros faktorer: mine positive omgivelser, hvilke forventninger har jeg vedr. en partner, hvilken uddannelse vil jeg have, hvad ønsker jeg allerhelst at arbejde med, hvor vil jeg helst bo, og hvad er mine langsigtede mål i det hele taget. Sådanne spørgsmål og scenarier kan opstilles med forskellig dybde: Hvad er mine drømme, og hvad er realistisk. Du kan også forsøge at udvikle nogle adfærdsformer, der fremmer en vækst af sunde mentale egenskaber.
LogosEros tilstand er en tilstand med kreativ kognition, positiv emotion og positiv kropstilstand.

Kognition

I den blå grønne tilstand er der kognitiv kontrol, idet følelserne ikke er så stærke, at de blokerer for objektivitet og realitetsvurderinger. I modsætning til LogosStress tilstanden, hvor den kritiske tænkning er dominerende omkring systematisk problemløsning, drejer logos sig her overvejende om kreativitet.

En kreativ tænkning drejer sig om en nyskabende aktivitet, hvori indgår 4 komponenter:

1. Lethed ved at komme med nye ideer.
2. Bevægelighed.
3. Originalitet.
4. Konstruktiv bearbejdning.

Du har mulighed for at opgive konventionelle billeder af virkeligheden og aktivt afprøve andre perspektiver/alternativer.
Denne måde at tænke på kaldes også divergent (gående i forskellige retninger) i modsætning til konvergent (som altså ikke tillader nye måder at opfatte på).
Kreativitet svarer til at have god fantasi og forestillingsevne. Man kan forestille sig noget, som ikke direkte eller i alle detaljer modsvarer noget virkeligt eksisterende.
Børn elsker at drømme og finde på historier, og det ville du måske også gøre, hvis du gav dig selv lov. Det er noget, man kan øve sig i. Det er noget, man kan bruge til at finde ud af problemer som fx blindgyder i sit liv.
Det er ikke bare kunstnere, der kan dyrke fantasien, du kan også bruge den i hverdagen. Det drejer sig om at lukke op for sine egne indre kreativitetssignaler.

Det kan fx gøres ved den teknik, der kaldes brainstorming. Det er en metode, der går ud på, at man alene eller sammen med andre uden hæmninger og logiske barrierer kommer med så mange mulige ideer og associationer som muligt.

Ideer kan også opstå ved intuition dvs umiddelbar opfattelse af noget uden at kunne forstå, hvordan man er kommet frem til det. Det kan nogle gange være hensigtsmæssigt at tage intuitionen med på råd, når du skal tage en vigtig beslutning.

I LogosEros tilstanden er logos desuden præget af et helhedssyn. Det drejer sig om at se på meningsfulde helheder og ikke stirre sig blind på detaljerne.
Helhedssynsmåden kaldes også holisme, der udtrykker, at egenskaberne hos dele, der indgår i en helhed, ikke kan forklare helhedens egenskaber. Tværtimod præges delenes udformning og funktion af helhedens egenskaber (jf fx vores krop). Dette synspunkt kan fx praktisk bruges til at vurdere ens livssituation og sundhedstilstand.

Emotion

I LogosEros tilstanden er alle følelser positive, og de er alle sunde at have. Eros omfatter tilfredshed, glæde, kærlighed, livsenergi og alle andre positive følelser.
Livsenergi kaldes også livsdrift eller libido (latin: attrå, begær). Det er en generel energikilde, der har forplantning som mål, men som også giver sig alle de udtryk, som er karakteristiske for de positive aspekter i vores psyke og kultur.
Enhver positiv følelse af en vis styrke vil tilskynde til en bestemt reaktion og handling mod noget, vi har lyst til at søge hen imod. De positive åbne følelser er også en del af kognitionen i denne tilstand, hvor åbenhed og kreativitet er fremtrædende.
Kærlighed/hengivenhed er en sammensat følelse af ømhed, sympati, omsorg, lidenskab, begær og lyst. Desuden omtanke og deltagelse koblet til generøsitet, tillid, åbenhed og intimitet. Den nære kontakt til en anden handler dog ikke bare om kærlighed, men også om indre fred, tryghed og ro i en selv og hos den anden.

De mange positive følelser kan opdeles i Tre grundlæggende positive følelser:

1. Tilfredshed (tilfredsstillelse, lystfølelse, behag).
2. Glæde (munterhed, lykke).
3. Henrykkelse (opslugthed, fascination, begejstring).

En grundlæggende tilfredshed og accept af dig selv og dine omgivelser frigør energi i modsætning til en negativ og hæmmende utilfredshed.
Tilfredshed udvikles ved at have nogle positive holdninger. Du kan vælge at arbejde med dit tilfredshedsniveau fx ved at beskrive, hvordan din tilstand er, når du er tilfreds: Hvad er dine ønsker, hvordan er dine tanker og dine følelser.
Til opslugthed er knyttet et begreb, der hedder flow eller strømning. Den anvendes om en speciel type energi med højt bevidsthedsniveau, koncentration, oplevelse af målbevidsthed, og som karakteristisk efterfølges af en lykkefølelse, eufori. Den regnes for at have væsentlige helende effekt i kroppen. Fremkaldelsen af flow er karakteristisk for flere orientalske afspændings- og meditationsteknikker, men kan opstå i alle gøremål, man er opslugt af.

Kropstilstand

Din krop er fri for spændinger og andre stress symptomer og fri for smerter. Det kan være, at du ikke mærker din krop, hvis du ikke mærker efter. Mærker du efter, kan du mærke, at du er frisk, veloplagt og energisk. Du kan også mærke, at du er afslappet med et roligt åndedræt og med enten en lethed i kroppen eller en behagelig afslappet tyngde og varme.3.
Logos
Eros
tilstandEros tilstand